Botanical Vase Study No.4 by Nancy Noreth | Artfully Walls