Black & White Botanical No. 3 by Beth Sand | Artfully Walls