Black & White Botanical No. 2 by Beth Sand | Artfully Walls