Black & White Botanical No. 1 by Beth Sand | Artfully Walls